QUIZ

Hướng dẫn:
+ Chọn menu quiz
+ Click nút lấy câu hỏi
+ Click vào ảnh để trả lời các câu hỏi
+ Trong mỗi câu hỏi chọn ra 1 câu trả lời

Chức năng quiz có số kết quả dựa trên cms nhập liệu